Prof-Geo Geodezja w Tarnowie i okolicach logo
Zapraszamy

Usługi geodezyjne

O nas

Jeste­śmy pręż­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w świad­cze­niu usług geo­de­zyj­no-kar­to­gra­ficz­nych na tere­nie gmi­ny Tar­nów oraz w oko­li­cach Tar­no­wa, a tak­że na obsza­rze całe­go kra­ju. Naszą ofer­tę kie­ru­je­my do klien­tów indy­wi­du­al­nych, firm oraz insty­tu­cji publicz­nych. Wyróż­nia nas rze­tel­ność wyko­ny­wa­nych prac oraz pro­fe­sjo­na­lizm.

Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie opar­te jest na solid­nym fun­da­men­cie dzię­ki reali­za­cji wie­lu prac geo­de­zyj­nych. Dys­po­nu­je­my wyso­kiej jako­ści sprzę­tem geo­de­zyj­nym, zapew­nia­my indy­wi­du­al­ne podej­ście do klien­ta oraz ter­mi­no­we wyko­ny­wa­nie prac.

    Nasza kadra uczest­ni­czy­ła przy budo­wie takich obiek­tów jak:
  • Cen­trum Han­dlo­we Bonar­ka City Cen­ter w Kra­ko­wie,
  • Roz­bu­do­wa Por­tu Lot­ni­cze­go Kra­ków-Bali­ce,
  • Kom­pleks trzech budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych 11 kon­dy­gna­cyj­nych SENTOPARK w Kra­ko­wie,
  • Kom­pleks dwóch budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych 7 kon­dy­gna­cyj­nych ARTIUMPARK w Kra­ko­wie,
  • Hala Maszyn CYFRONET dla AGH Kra­ków,
  • Cen­trum Ener­ge­ty­ki dla AGH Kra­ków.

WIEDZĄC, ŻE PAŃSTWA SUKCES TO TAKŻE NASZE POWODZENIE DBAMY O TO BY WSPÓŁPRACA BYŁA OWOCNA DLA OBYDWU STRON, DLA STAŁYCH KLIENTÓW PRZYGOTOWALISMY SPECIALNE PAKIETY LOJALNOŚCIOWE.

Z nami warto

Opinie klientów

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie